IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS NO PRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Modificacions en l'impost pel Decret Llei 8/2019 :
* Concepte d'actius no productius.- Es modifica el periode de referència per al còmput dels beneficis no distribuits que han de permetre que un determinat bé o dret no sigui considerat improductiu i, per tant, quedi exclòs de tributació.
* Quota íntegra.- Es corregeix una errada conceptual i un altre aritmètic en el precepte que estableix la quota de l'impost.
* Termini de presentació.- Amb caràcter general el termini serà des de l'1 al 30 de juny de cada any.
En la disposició transitòria única, s'habilita un termini extraordinari per presentar les liquidacions devengades corresponents als anys 2017,2018 i 2019, entre el 1 d'octubre i el 30 de novembre d'aquest any.