Revisió de les despeses de locomoció exemptes d'IRPF

L’Ordre HFP/792/2023, de Juliol, per la qual es revisa la quantia de les dietes i assignacions per les despeses de locomoció en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), publicada al BOE, modifica la quantia de les despeses de locomoció exempta.


S’ incrementa de 0,19 a 0,26 euros per quilòmetre recorregut, l’ import que el Reglamento exceptua de gravamen de l’ IRPF destinat a compensar les despeses de locomoció incorregudes pel treballador que se desplaça fora de la fàbrica, taller, oficina, o centre de treball, per fer la feina en un lloc diferent.


En conseqüència, amb efectes des del dia 17 de Juliol de 2023, no s’han de sotmetre a retenció les quanties satisfetes per les entitats ocupadores que no superin l’import de 0,26 euros per quilòmetre recorregut i que compensin les despeses de locomoció del treballador.