REIAL DECRET L-29/2021

Reial Decret 22-12-2021

Us fem arribar de forma sintètica el contingut del Reial Decret que des del passat dia 23 de desembre han entrar en vigor, adoptant un seguit de mesures en l’àmbit energètic per fomentar la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament de les energies renovables. Entre altres coses el Reial Decret modifica normativa fiscal en l’àmbit de l’IVA, l’IBI, l’IAE i l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

IVA:
• Es prorroga fins al 30 d'abril del 2022 l'aplicació del tipus del 10% per als subministraments efectuats a favor de titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors del bo social i tinguin reconeguda la condició de vulnerables severs o vulnerables severs en risc d'exclusió social.
• Es prorroga fins al 30 de juny del 2022 l'aplicació del tipus del 0% als lliuraments interiors, importacions, i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per combatre la COVID-19 els destinataris de les quals siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.
• També es prorroga fins al 30 de juny l'aplicació del tipus reduït del 4% en els lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de mascaretes quirúrgiques d'un sol ús.


IBI:
• Es crea la possibilitat, a la Llei d'Hisendes locals, que els ajuntaments estableixin a les seves ordenances municipals una bonificació de fins al 50% de la quota de l'impost a favor dels immobles en què s'hagi instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

IAE:
• S'estableix una bonificació de fins a un 50% de la quota corresponent per als contribuents que tributin per quota municipal i que hagin instal·lat punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als locals afectes a l'activitat econòmica.
Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres:
• S'estableix una bonificació de fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions u obres necessàries per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.