Regularització de les cotitzacions mensuals dels treballadors autònoms


Regularització de les cotitzacions mensuals 

dels treballadors autònoms

Tal i com estava previst, durant el segon semestre de 2024, la TGSS realitzarà la regularització de les quotes de cotització mensuals efectuades per cada autònom/a durant l’exercici 2023, arrel del què hagin declarat en l’Impost de la renda de les persones físiques.

En funció d’aquesta regularització, les possibilitats són vàries:

 - Si la base de cotització del 2023 es troba entre la base mínima i la màxima del tram de rendiments nets declarats, no correspondrà efectuar regularització.

- Si la base de cotització per la qual s’ha cotitzat durant l’any 2023, és inferior a la mínima del tram de rendiments nets declarats, en aquest cas es produirà la regularització i el treballador autònom haurà d' abonar les diferències de cotització en el termini de l'’últim dia del mes següent al què la TGSS li notifiqui el resultat de la regularització, sense interès de demora ni recàrrecs sempre que s’aboni en el citat termini

- Si la base de cotització efectuada durant l’any 2023 fos superior a la màxima del tram de rendiments nets declarats, la base de cotització correcte serà la base màxima del tram, essent que la TGSS retornarà d’ofici l’excés de cotització abans del 31 de maig de 2025, llevat que l’alta al RETA fos anterior al 2 de gener de 2023, ja que en aquest darrer cas l’autònom podrà renunciar a l’extorn de l’excés de manera que quedaria consolidada la base de cotització per la qual es va cotitzar al 2023.Informa't de les últimes notícies

El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.