PÍLDORA INFORMATIVA PLANS D'IGUALTAT I REGISTRE SALARIAL

EN QUÈ CONSISTEIXEN ELS PLANS D'IGUALTAT?


El Real Decret 902/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, defineix aquests plans com un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a assolir l'igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe a l’empresa.


A QUI VA DIRIGIT?


El registre de plans d’igualtat és un tràmit obligatori per a les empreses de 50 o més persones treballadores, així com per aquelles empreses que així ho estableixi el Conveni Col·lectiu aplicable.
No obstant, existeix un període transitori del qual disposen les empreses per tal de aprovar els seus plans d'igualtat, de manera que les empreses de més de 100 persones en plantilla hauran de tenir-lo obligatòriament a partir del 8 de març de 2021, i les empreses de més de 50 persones en plantilla hauran de tenir-lo obligatòriament a partir del 8 de març de 2022.
Dit això, l’elaboració, implantació i registre de plans d’igualtat, també es pot implementar de forma voluntària per la resta d’empreses no obligades.
Tot i així, totes les empreses han de vetllar per l'igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i han d’adoptar mesures, amb negociació o consulta prèvia amb la representació legal dels treballadors, per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes a la seva organització.

REGISTRE SALARIAL


A partir del 14 d’abril del 2021, totes les empreses hauran de comptar amb un registre salarial segons RD 902/2020, independentment del nombre de persones treballadores de la seva plantilla o percentatge de dones i homes que la composen , registre que tindrà una validesa d’un any natural, llevat que es produeixin circumstàncies o canvis que suposin una alteració substancial de les dades incloses en el document.

El registre salarial, és un registre quantitatiu, no nominatiu, que ha de recollir els valors mitjans dels salaris, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor. Aquest ha de contenir:
1. Valors mitjans de retribució.
2. Valors mitjans de complements salarials.
3. Valors mitjans de percepcions extrasalarials.

També ha d’incloure els càlculs de les retribucions mitjanes de dones i homes, és a dir, amb dades segregades per sexe, comptant amb l’element comparatiu per categoria professional, grup professional o lloc de treball.

Per finalitzar, indicar que el registre salarial ha d’estar a disposició no únicament de la Inspecció de Treball sinó també de tots els representants dels treballadors.

En el cas que vulguin ampliar aquesta informació, no dubtin en contactar amb nosaltres i els informarem del procediment a seguir.