OPERACIONS VINCULADES

MODEL 232

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS COM A PARADISOS FISCALS.

Segons l’Ordre HFP/816/2017, del 28 d’agost del 2017 que regula el model 232, existeix l’obligació d’informar de determinades operacions del model de l’Impost de Societats, al nou model 232. Aquest model ha de presentar-se durant el mes següent als 10 mesos posteriors a la finalització del període impositiu al que fa referència la informació a subministrar (societats amb exercici coincident amb l’any natural); entre el 1 i el 30 de novembre.


Informació sobre operacions vinculades; quines operacions han de declarar-se?


• Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import de la contraprestació del conjunt de les operacions en el període impositiu superi la quantitat de 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.


• Operacions específiques, sempre que l’import conjunt en el període impositiu superi la quantitat de 100.000 euros.


Operacions específiques:


- Operacions realitzades amb empresaris en estimació objectiva que individual o conjuntament amb els seus familiars siguin posseïdors de com a mínim, del 25% del capital.
- Transmissió de negocis (NRV 19ªPGC).
- Transmissió d’accions o participacions no cotitzades.
- Transmissió d’immobles (s/LIS “operacions sobre immobles”).
- Operacions sobre actius intangibles.


• Aquelles operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sempre que l’import conjunt de les mateixes, excedeixi del 50% de la xifra de negocis de l’entitat.
També han de declarar-se determinades operacions com:


• Operacions amb parts vinculades en cas de l’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, en aquells casos que el contribuent apliqui la citada reducció prevista en l’article 23 de la LIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.


• Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com paradisos fiscals, independentment de l’import i de l’existència de vinculació o no, en aquells casos que el contribuent realitzi operacions o tingui valors en països o territoris qualificats com paradisos fiscals.

NOU MECANISME D'EQUITAT INTERGENERACIONAL