NOVA REFORMA LABORAL

Amb data 28 de desembre de 2021 es va aprovar al Consell de Ministres la nova REFORMA LABORAL, que previsiblement entraria en vigor el 1 de gener de 2022 (si bé, les empreses tindran un període de tres mesos per adaptar-s’hi), amb importants novetats, entre les quals es troben les següents,

CONTRACTACIÓ:

El text aprovat pel Govern estableix que el contracte de treball ordinari serà l’indefinit i es redueixen a dos els tipus de contractes temporals que es podran formalitzar: l’estructural i el formatiu. L’estructural només podrà respondre a dues causes: per circumstàncies de la producció i per substitució d’un altre treballador amb reserva de lloc de treball.

En aquest sentit, el contracte per circumstàncies de la producció no serà superior a sis mesos ampliable a un any per Conveni Col·lectiu i s’aplicarà només per increments ocasionals imprevisibles de la producció o oscil·lacions de la demanda, o quan hi hagi "oscil·lacions que, fins i tot tractant-se d'activitat normal de l'empresa, generen un desajustament temporal". Podrà utilitzar-se també per a atendre situacions ocasionals, previsibles i de duració reduïda i delimitada, per un màxim de noranta dies a l'any i mai en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat ordinària de l'empresa.

Així mateix, s’ha reduït a 18 mesos en un període de 24 mesos el termini d’encadenament de contractes per adquirir la condició de treballador indefinit, davant dels 24 mesos en un període de 30 mesos vigent actualment.

L’incompliment de les normes que regulen la contractació temporal farà que el treballador sigui considerat indefinit.

Pel què fa als contractes de formació, n’hi haurà de dos tipus, el de formació en alternança que combinarà treball i formació amb treballadors menors de 30 anys amb una durada entre tres mesos i dos anys, i el contracte per a l’adquisició de la pràctica professional que es podrà subscriure dintre dels tres anys següents a la obtenció de la corresponent titulació i que tindrà una durada de entre sis mesos i un any.

La nova legislació fomentarà el contracte fix discontinu per a feines de naturalesa estacional o activitats de temporada, i es reconeixerà l’antiguitat de tot el període de la relació laboral, no només dels períodes efectivament treballats.

Es redissenya el contracte fix d’obra de la construcció, per tal que sigui considerat indefinit, amb la obligació de intentar formar i recolocar al treballador una vegada acabada la obra, i la possibilitat d’extingir el contracte si això no fos possible.


NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

La nova regulació modifica la reforma laboral del 2012 per recuperar l'equilibri en la negociació col·lectiva, reinstaurant la 'ultraactivitat plena, de manera que els convenis col·lectius es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres de nous, sense un límit de temps, davant del termini d'un any establert anteriorment.

Així mateix, es potencia els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE) per evitar acomiadaments col·lectius . D'aquesta manera, la legislació laboral ordinària inclourà els ERTE que s'han fet servir massivament durant la pandèmia, també pel que fa als beneficis de cotització vinculats a la realització d'accions formatives i al manteniment de l'ocupació.

Durant els períodes d'ERTE, siguin per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, no es podran fer hores extres, establir-se noves externalitzacions ni concertar-se nous contractes.

Els nous ERTE estructurals, anomenats Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, comptaran amb dues modalitats: una cíclica, quan s'apreciï una conjuntura macroeconòmica que aconselli l'adopció d'instruments d'estabilització i amb una durada màxima d'un any; i una altra sectorial, a la qual es podran acollir les empreses quan un determinat sector apreciï canvis que generin necessitats de requalificació i de transició professional.

La modalitat sectorial tindrà una durada màxima d'un any, amb possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

REIAL DECRET L-29/2021