INFORMACIÓ NOVETATS REAL DECRET 5/2021 DE 12 DE MARÇ

En data 12 de març del 2021, es va publicar el Real Decret 5/2021 de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, s’estableixen mesures de caràcter extraordinari que intenten pal·liar la situació financera d’aquells autònoms i empreses que han pogut patir més els efectes de l’actual crisi.


En primer lloc, una línia directe d’ajudes (Línia Covid) als autònoms i empreses que compleixen els següents requisits:


- Volum d’operacions anual al 2020 que hagi caigut com a mínim un 30% respecte al 2019.
- Activitat inclosa en algun codi de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstes a l’Annex I del RDL .
- Les ajudes han d’anar destinades a satisfer obligacions de deute i pagament a proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixes incorreguts, sempre i quan aquestes obligacions s’haguessin generat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a la data d’entrada en vigor d’aquest Real Decret Llei.
- Les ajudes estaran, en tot cas, subjectes al compromís de manteniment d’activitat de les empreses fins a 30/06/2022 i al no repartiment de dividends.
- No podrà concedir-se cap ajuda directa, derivada d’aquesta línia d’ajuts, passat el 31 de desembre de 2021.

Pel que fa a l’import de les ajudes, correspondrà fixar-lo a les comunitats autònomes, si bé s’estableixen els següents criteris per a determinar les quanties màximes de les ajudes directes:


a) 3.000 euros quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
b) Per aquells empresaris i professionals que el seu volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, a l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l’any 2020 respecte l’any 2019, l’ajuda màxima que es concedirà serà:


- El 40% de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors.
- El 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors.

Els mantindrem informats per tal de detallar el procediment a seguir pel que fa al tràmit de la gestió, tan aviat les citades ajudes es publiquin al DOGC.
 

INFORMACIÓ NOVETATS RD11/2021, 27 DE MAIG