INFORMACIÓ NOVETATS RD11/2021, 27 DE MAIG

Publicat el RD 11/2021 de 27 de maig sobre mesures urgents per la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, el qual inclou les principals novetats amb les següents mesures de protecció als treballadors autònoms:
Article 5. Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat, amb les següents quanties:


a) 90% de les cotitzacions corresponents al mes de juny.
b) 75% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
c) 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost.
d) 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.


Sempre que no sol·licitin cap altre prestació. Aquesta exoneració l’aplicarà la TGSS d’ofici.
Article 6. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent: (A partir de l’1 de juny de 2021)


El dret a la prestació naixerà des del dia següent a l’adopció de la mesura del tancament adoptada per l’autoritat competent, o des de l’1 de juny de 2021 quan es mantingui la suspensió d’activitat iniciada amb anterioritat a aquesta data.


La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització.

Article 7. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia
(A partir de l’1 de juny de 2021)
Els treballadors autònoms que a 31 de maig de 2021 estiguessin rebent la prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia, podran continuar rebent-la fins el 30 de setembre de 2021, sempre que, durant el segon i tercer trimestre de 2021, compleixin els següents requisits:


L’accés a la prestació exigirà acreditar en el segon i tercer trimestre de 2021 una reducció dels ingressos de més del 50% dels que hi ha hagut en el segon i tercer trimestre del 2019, així com no haver obtingut durant el segon i tercer trimestre del 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980€.


La quantia de la prestació serà del 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.


Així mateix, també podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat els treballadors autònoms en els que complint els anteriors requisits concorrin les següents circumstàncies:


• Estar afiliat al RETA
• Tenir cobert un període de cotització per cessament d’activitat d’un mínim de 12 mesos
• No haver complert l’edat ordinària de jubilació
• Trobar-se al corrent de pagament de les quotes


Aquesta prestació es pot sol·licitar fins al 21/06/21 amb efectes del 1/06/21 o amb efectes del primer dia del mes següent a la sol·licitud en altre cas.

Article 8. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per aquells treballadors autònoms que exerceixen l’activitat i a 31 de maig de 2021 estiguessin rebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 6 i 7 del RDL 2/2021, de 26 de gener i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista a l’article 7 d’aquest Real Decret. (A partir de l’1 de juny del 2021)
No tenir rendiments nets procedents de l’activitat en el segon i tercer trimestre de 2021 superiors a 6.650€.
Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos de l’activitat inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020.
La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.


 Es podrà renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31 d’agost de 2021, sent els efectes d’aquesta renuncia el mes següent a la seva comunicació.

 A partir de l’1 de gener del 2022 es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades.