IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EJERCICIO 2019

Resolució de 13 de juny de 2019 DEPARTAMENT DE RECAUDACIÓ DE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTARIA


Es modifica el termini d'ingrès en periode voluntari de l'Impost sobre Activitats.

 Econòmiques corresponent a l'exercici 2019 :


*DES DEL 16 DE SETEMBRE FINS EL 20 DE NOVEMBRE DEL 2019.