AJUDES PER A EMPRESES I AUTÒNOMS DEL SECTOR DEL TRANSPORT DE VIATGERS, DE MERCADERIES I TAXIS

AJUDES TRANSPORT

Mesures en el sector del transport per carretera i ferrocarril

Línia d’ajuts directes a empreses i professionals especialment afectats per l’increment dels preus dels carburants compreses dins dels codis de classificació nacional d’Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril.

La finalitat és rebaixar l’efecte perjudicial d’aquest increment en els costos dels productes petrolífers ocasionats com a conseqüència de l’atac a Ucraïna i les corresponents sancions imposades a Rússia per aquest motiu.

Els beneficiaris d’aquests ajuts directes són els treballadors autònoms i societats amb personalitat jurídica que no formen part del sector públic, i que siguin titulars d’una autorització de transport de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atenent al número i tipologia de vehicle adscrits a l’autorització i que a data 29 de març de 2022 es trobi en alta en el Registre d’Empreses i Activitats de Transport.

L’import dels ajuts es repartiran entre les diferents activitats d’acord amb el disposat en la següent taula:

Codi CNAE Activitat. TRANPORT:
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
4941 Transport de mercaderies per carretera.
8016 Servei de transport sanitari de persones.

Dins de cada activitat, l’import individual de l’ajut es determinarà atenent al número i tipus de vehicle explotat per cada beneficiari d’acord amb la taula inclosa a continuació, sense que en cap cas l’import resultant pugui superar la quantitat de 400.000 euros.

Vehicle Import (euros)
Mercaderies pesat. Camió. MDPE. 1.250 euros
Mercaderies lleuger. Furgoneta. MDLE. 500 euros
Autobús. VDE. 950 euros
Taxis. VT. 300 euros
Vehicle lloguer amb conductor. VTC. 300 euros
Ambulància VSE. 500 euros

La sol·licitud es presentarà a la Sede Electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, omplint el formulari electrònic corresponent.

El termini de presentació del formulari finalitzarà el 30 d’abril de 2022.