ELS DIVIDENDS ENCAREIXEN LA COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS SOCIETARIS

Els treballadors autònoms cotitzen per la totalitat dels rendiments 

nets obtinguts per cada any natural.


L'1 de gener de 2023 va entrar en vigor la reforma introduïda per mitjà del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual es va establir un nou sistema de cotització pels treballadors per compte pròpia o autònoms, i es va millorar la protecció del cessament d'activitat.

Aquest nou sistema de cotització obliga a computar els rendiments derivats de la participació en fons propis pel càlcul dels rendiments anuals, el que suposa un increment de la cotització de l'autònom societari.

Per tant, els treballadors autònoms cotitzen per la totalitat dels rendiments nets obtinguts per cada any natural, pels quals existeixen diferents trams de rendiments anuals tenint cada un d'ells una base mínima i màxima entre les quals el treballador autònom escull cotitzar. En cas de no optar-se per un tram concret, es continuarà cotitzant sobre la base de desembre de 2022.

La base mínima dels autònoms societaris respecte a l'any 2022 es va fixar una base mínima de 1.234,80 euros amb els increments que puguin correspondre, en l'any 2023 en 1.000 euros, i s'ha establert el mateix import per aquest 2024.

Això no obstant, aquest estalvi respecte l'any 2022, només es podrà donar en aquells autònoms els quals els seus rendiments nets anuals no superin per l'any 2023 els 43.440 euros, i per l'any 2024 els 38.280 euros, ja que en el cas de superar-se aquestes quantitats, les bases mínimes d'aquell tram i dels següents, ja seran superiors a les de 2022.


Més notícies 

al nostre blog

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.